Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deballenwinkel.com biedt diensten aan betreffende het verkopen van vleesproducten en aanverwante artikelen door heel Nederland (M.U.V de waddeneilanden.)

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – Deballenwinkel.com: de besloten vennootschap Ballenkoning B.V. gevestigd aan de Rijstenweg 8 te Eindhoven, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Eindhoven als Ballenkoning B.V.) onder handelsregisternummer 61331007 welke vennootschap tevens handelt onder de handelsnaam ballenkoning.nl en ballenwinkel.com; – Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Deballenwinkel.com opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. – Website: de door Deballenwinkel.com gehouden website met als URL https://www.Deballenwinkel.com.

1.3 Deballenwinkel.com behoudt zich het
recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen
te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Kopers tot het doen
van een aanbod. Deballenwinkel.com is op geen enkele wijze aan zulke
aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële
Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De
aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële
Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een
overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Een aanbod van de potentiële Koper
als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende
omstandigheden: – De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens
ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via
elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Deballenwinkel.com verzonden.
Deze gegevens zijn door Deballenwinkel.com ontvangen; of – Deballenwinkel.com
heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke
offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op
het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het
geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het
door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Deballenwinkel.com
herroepen worden in geval de Koper niet aan de door Deballenwinkel.com gestelde
voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het
verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge
mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de
belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Deballenwinkel.com
worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Deballenwinkel.com
kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de
gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of
aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in
Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn
inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die Deballenwinkel.com
in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft
medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd voor bestellingen die worden
verzonden, in zoverre dat zolang niet is betaald, Deballenwinkel.com geen
producten zal leveren. In geval van zelf afhalen kan Koper ook contant of met
pin bij afhalen afrekenen.

3.2 Kennelijke (manipulatie-) fouten in
de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming
van de overeenkomst door Deballenwinkel.com worden gecorrigeerd. Speciale
aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de Website kan
de Koper betalen middels betalingsprovider Mollie. Mollie biedt de volgende betalingsmethodes: IDEAL, Creditcard, Apple pay & Klarna . Tevens bestaat de
mogelijkheid te betalen contant of met pin bij afhalen.

5.Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden de eerst volgende avond (ma t/m vrij) na bestellen geleverd tussen 17.30 en 22.00 uur. Na betaling door de Koper door of namens Deballenwinkel.com afgeleverd. De door Deballenwinkel.com aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

5.2 Leveringen vinden plaats op het door
de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3 De Koper is verplicht het gekochte
binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken
tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3.
geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de
vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het
plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1
Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel
kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4
Burgerlijk Wetboek.

5.4 Indien op het beoogde moment van
levering door de postbode noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op
het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen
persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Deballenwinkel.com
vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van
de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij
de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten.
Mocht ook bij de buren niemand thuis zijn, of mocht het afgeven van de
bestelling bij buren om andere reden niet mogelijk zijn, zal het pakket geretourneerd
worden.

5.5 Terstond na ontvangst dient de Koper
de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand
ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan
de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en
wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor
kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via info@Deballenwinkel.com
of per telefoon 040-2939273. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo
goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden
aan het postadres van Deballenwinkel.com zoals weergegeven in artikel 1 van
deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als
weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

5.6 Goederen, waarvan de verpakking niet
is geopend en die wederom verkoopbaar kunnen worden geacht, kunnen zonder
opgaaf van reden binnen 7 dagen na ontvangst aan Deballenwinkel.com worden
geretourneerd.De Koper heeft dan recht op vergoeding van de aankoopprijs. De
verzendkosten voor het retourneren/ruilen van artikelen zijn voor de Koper. Dit
reacht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:

  • Tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de Koper (maatwerk)
  • Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • Snel kunnen bederven of verouderen
  • Koel en diepvries producten

6. Garantie

6.1 Deballenwinkel.com garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daar aan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

6.2 Indien de te leveren zaken niet
voldoen aan deze garantie, zal Deballenwinkel.com de zaak binnen redelijke
termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet
mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper,
naar keuze van Deballenwinkel.com, vervangen of zorgdragen voor herstel. In
geval van vervanging verbindt de Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan en
op verzoek van Deballenwinkel.com te retourneren en de eigendom aan Deballenwinkel.com
te verschaffen.

6.3 De te dezen genoemde garantie geldt
niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Deballenwinkel.com,
de Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te
brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak
niet bestemd is.

6.4 Naast deze garantiebepalingen
blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het
bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de
consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de
overeenkomst op afstand.

7.Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Deballenwinkel.com
niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Deballenwinkel.com
is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, Pandemieën, Extreme weersomstandigheden, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

8. Persoonsgegevens

8.1 Deballenwinkel.com zal de gegevens
van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde
gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze
gegevens worden slechts door Deballenwinkel.com intern gebruikt en worden in
beginsel niet aan derden verstrekt. Deballenwinkel.com neemt in dit verband
alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Deballenwinkel.com is nimmer
aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder
begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of
letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en
door wie ook geleden.

9.2 De Koper vrijwaart Deballenwinkel.com
voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van
vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen
bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken
casu quo onze uitvoering van de prestatie.

10. Overige bepalingen

10.1 Ten laste van de Koper komen alle
(buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Deballenwinkel.com,
als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-)
verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Deballenwinkel.com
bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere)
levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de
betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van
(buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

10.2 De overeenkomsten aangegaan door Deballenwinkel.com
worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de
internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige
Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met
betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere
huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende
lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten,
worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3 In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing.

11. Merchandise Producten

11.1 Omdat jouw Merchandise product speciaal voor jou is gemaakt, is het niet mogelijk het te retourneren. Kijk daarom altijd goed naar onze maattabel. Ben je toch niet tevreden met het cadeau? Neem dan even contact op met de klantenservice van spreadshop. Kom je er niet uit, dan kan je altijd contact op nemen met onze klantenservice.

Winkel en webshop
DHL Same & Next Day delivery

Take away
online bestellen en afhalen

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.